Zakład Spawalnictwa posiada uznanie do prowadzenia Laboratorium Kontroli Technicznej, świadectwo uznania Nr rej. L-II-117/04. Na podstawie którego spełnia kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-L/95.

Zakres uznania i rodzaj badania:

 • badania radiograficzne rentgenowskie
 • badania ultradźwiękowe złączy spawanych
 • ultradźwiękowe pomiary grubości grobościomierzem
 • badania magnetyczne proszkowe
 • badania penetracyjne
 • badania szczelności
 • statyczna próba rozciągania złączy spawanych
 • próba udarności złączy spawanych
 • statyczna próba zginania złączy spawanych
 • pomiary twardości sposobem Vickersa
 • badania makroskopowe złączy spawanych
 • badania mikroskopowe mikroskopami optycznymi
 • badania długości i kąta
 • badania geometrii spoin
 • badania na podstawie oględzin zewnętrznych